veski_EST2

Sisekaitseakadeemia korraldab alates 2019. aastast tasuta eesti keele õpet nendele inimestele, kes soovivad saavutada B1 keeletaset Eesti kodakondsuse taotlemiseks.

Seejuures ei ole oluline, milline on inimese emakeel või milliseid teisi keeli ta räägib.

Tasuta eesti keele kursustel osalemiseks sõlmib Sisekaitseakadeemia inimesega keeleõppelepingu.

Keeleõppeleping sõlmitakse inimesega, kes on:
* välismaalane, kes soovib saada Eesti kodakondsust ja
1) kes on vähemalt 15-aastane;
2) kes on elanud Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt viis aastat;
3) kes ei ole viimase kahe aasta jooksul enne lepingu sõlmimist osalenud riigi rahastatud või kaasrahastatud soovitava taseme eesti keele õppes;
4) kelle suhtes ei esine kodakondsuse seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud asjaolu.

* lepingu sõlmimiseks 15–18-aastase alaealisega peab olema tema vanema või eestkostja nõusolek.

Kuidas selgitatakse välja inimese praegune eesti keele tase?

Enne keeleõppelepingu sõlmimist hinnatakse inimese keeleoskust keeletestiga. Kui keeletesti tulemuste alusel on inimese eesti keele oskus alla B1 taseme, võimaldatakse talle osalemine tasuta eesti keele kursustel.

Millise taseme tasuta eesti keele kursustega on tegemist?

Tasuta eesti keele kursused on mõeldud inimestele alates eesti keele oskuse null-tasemest ehk nii nendele, kes soovivad alles alustada keele õppimist kui ka nendele, kes juba oskavad eesti keelt algtasemel või elementaarsel tasemel, kuid kelle tase on alla B1.

Kuidas esitada avaldus tasuta eesti keele kursustel osalemiseks ja kuidas toimub keeleõppelepingu sõlmimine?

Kõigepealt tuleb inimesel esitada avaldus.

Pärast avalduse kättesaamist saadab Sisekaitseakadeemia inimesele 5 tööpäeva jooksul koolitusele registreerimise kinnituse ja edasised tegevusjuhised.

Kuidas tasuta eesti keele kursustel osalenud töötavale inimesele hüvitatakse õppepuhkus?

Keeleõppelepingu sõlminud inimesele, kellele on keeleõppes osalemiseks antud tasustamata õppepuhkust, makstakse ühe keeleoskustaseme kohta 20 kalendripäeva hüvitist tema keskmise palga alusel. Hüvitise arvutamise ülemmäär on Eesti aasta keskmine brutokuupalk.

Kus ja millal tasuta eesti keele kursused toimuvad?

See sõltub inimese eelistustest ja sellest, kui suur huvi on samas piirkonnas tasuta eesti keele kursustel osalemiseks. Avalduses saab ära märkida, millises linnas inimene soovib tasuta eesti keele kursustel osaleda. 2019. aasta veebruaris alustatakse koolitustega Tallinna linnas ja Ida-Virumaal. Kursuste toimumiskohti lisandub vastavalt vajadusele.

Kui kaua kursused toimuvad?

See selgitatakse välja individuaalselt. Tasuta eesti keele kursuste pikkus sõltub sellest, milline on inimese praegune eesti keele tase. Hinnanguliselt võib öelda, et ühelt keeletasemelt teiseni jõudmiseks võib keeleõpet vaja minna 120-160 tundi (näiteks selleks, et jõuda tasemelt A2 tasemele B1).

Oluline teada!:

  • Inimese vastavust keeleõppelepingu sõlmimise tingimustele kontrollib Politsei- ja Piirivalveamet.
  • Keeleõppelepinguga võtab inimene kohustuse läbida tasuta keeleõpe kuni eesti keele B1 taseme saavutamiseni ja esitada Eesti kodakondsuse taotlus ühe aasta jooksul pärast eesti keele B1 taseme eksami sooritamist.
  • Kui inimene ei saa esitada kodakondsuse taotlust ühe aasta jooksul, sest ta ei ole elanud enne Eesti kodakondsuse saamise taotluse esitamise päeva Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt kaheksa aastat, millest viis aastat püsivalt, võib ta kokkuleppel Sisekaitseakadeemiaga esitada Eesti kodakondsuse taotluse kolme aasta jooksul pärast eesti keele B1 taseme eksami sooritamist.
  • Keeleõppelepingu sõlminud inimesele, kellele on keeleõppes osalemiseks antud tasustamata õppepuhkust, makstakse ühe keeleoskustaseme kohta 20 kalendripäeva hüvitist tema keskmise palga alusel. Hüvitise arvutamise ülemmäär on Eesti aasta keskmine brutokuupalk.
  • Keeleõppeleping loetakse täidetuks, kui inimene on esitanud Politsei- ja Piirivalveametile Eesti kodakondsuse taotluse.
  • Kui inimene ei täida keeleõppelepingut või kui ta ei vastanud lepingu sõlmimise ajal lepingu sõlmimise tingimustele, nõuab Sisekaitseakadeemia inimeselt sisse keeleõppekulud ja talle makstud hüvitise.
  • Sisekaitseakadeemia väljastab inimesele keeleõppekulude ja hüvitise teatise, mille alusel tuleb õppekulude ja hüvitise hüvitamiseks kohustatud inimesel õppekulud ja talle makstud hüvitis tagasi maksta.
  • Sisekaitseakadeemia võib inimese vabastada kohustusest tagasi maksta keeleõppekulud ja hüvitis, kui tal ei ole lepingut võimalik täita mõjuval põhjusel.
  • Keeleõppelepingu sõlmimise, keeleõppes osalemise, hüvitise maksmise, õppekulude ja hüvitise arvestamise ja tagasi maksmise tingimused ja korra ning esitatavate isikuandmete loetelu kehtestab siseminister oma määrusega.

Täiendav info:
Jana Kondrašova
Keeleprojekti juht

jana.kondrasova@sisekaitse.ee
Tel 551 1638